Gezond, gehandicapt of chronisch ziek; alle mensen hebben in principe recht op gelijke behandeling. In de praktijk leidt dit recht, dat in de Nederlandse Grondwet verankerd is, niet automatisch tot gelijke kansen in het voortgezet onderwijs voor jongeren met een functiebeperking. Het percentage jongeren in het voortgezet onderwijs met een functiebeperking ligt rond de 16%. In nogal wat  gevallen (42%) ‘ontstaat’ de functiebeperking in de periode waarin jongeren het voortgezet en middelbaar onderwijs volgen. Overigens heeft niet iedere jongere met een functiebeperking extra begeleiding of voorzieningen nodig. Een aantal redt zich uitstekend binnen het "normale" reguliere onderwijs. Ruim 9% van alle leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs ondervindt op dit moment echter, uitsluitend als gevolg van hun handicap of chronische klachten, serieuze belemmeringen bij het volgen van hun opleiding.Bij 3% van alle leerlingen leidt dit tot nutteloze studievertraging, bij 2% tot onnodige niveaudaling en bij 1 % leidt dit zelfs tot voortijdig schoolverlaten.

Binnen het project "Liever een karrenspoor..." zijn de onderwijsdrempels voor deze leerlingen verkend en zijn er oplossingsrichtingen uitgewerkt. De aanpak, die al werkende ontstond, presenteren we op deze website. Er liggen mogelijkheden om ook deze leerlingen te helpen hun talenten optimaal te ontwikkelen.Afhankelijk van de ingrijpendheid van de belemmeringen kan gebruik gemaakt worden van aanpasingen die binnen de basisondersteuning mogelijk zijn (MEEDOEN en MANOEUVREREN) of van aanpassingen die onderdeel uitmaken van het ontwikkelingsperspectief (MAATWERK). Met deze website willen we scholen een handvat bieden bij de realisatie van passend onderwijs voor deze kwetsbare doelgroep. In overleg met het ministerie, de onderwijsinspectie en het College voor Toetsen en Examens is een Maatwerkprotocol ontwikkeld voor en afwijkend wijze van afnemen van Schoolexamen onderdelen en het Centrale Examen (zie documenten).

Daar waar nodig kan ook op niet-onderwijsdomeinen (preventieve) ondersteuning voor de jongere en/of het gezin worden geregeld. Via de Lokale Educatieve Agenda kan aan de gemeente een overzicht gevraagd worden van de beschikbare interventies. (zie  voor  een voorbeeld het Steunpalet Jeugd en Gezin van de gemeente Stadskanaal.