Allereeerst zal moeten worden vastgesteld of de school waar de leerling wordt aangemeld/staat ingeschreven de juiste onderwijsplek is voor de leerling. Als dat het geval is, worden de gevraagde aanpassingen beoordeeld. Aanpassingen mogen geen ‘onevenredige belasting’ zijn voor de onderwijsinstelling. Als dit wel zo is kan de school de gevraagde aanpassing weigeren. Wanneer geschikte en noodzakelijke aanpassingen door de school worden geweigerd, kunnen de ouders en de leerling het probleem, eventueel samen met de leerplichtambtenaar, het beste eerst nog voorleggen aan de algemene directie van de onderwijsinstelling.

 

Onderwijsconsulent

Het kan zijn dat het ouders/verzorgers, ondanks hulp, niet lukt om voor een jongere met een beperking een school te vinden die de juiste zorg of hulp kan bieden. Of dat de school van hun keuze vindt dat zij niet in staat is om de gewenste zorg te geven. Hierdoor kan het gebeuren dat een leerplichtig kind op een verkeerde onderwijsplek terechtkomt of langdurig thuis komt te zitten. In dergelijke situaties kunnen de onderwijsconsulenten adviseren en/of begeleiden. Een onderwijsconsulent is een onafhankelijke deskundige met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis zowel binnen het reguliere onderwijs als binnen het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

 

Het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling (CMGB)

De CMGB is een onafhankelijk, landelijk college dat onder meer toeziet op de naleving van de Wet gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Ouders en leerlingen die zich door de school ongelijk behandeld voelen, kunnen een verzoek om een oordeel indienen bij dit college. Doorgaans stelt het college eerst bemiddeling voor van een onderwijsconsulent. Wanneer beide partijen er dan nog niet uitkomen, toetst de CMGB een verzoek om een oordeel over ongelijke behandeling aan de gelijkebehandelingswetgeving en beoordeelt of deze wetgeving overtreden is. Overigens kan ook een school haar eigen beleid met betrekking tot gelijke behandeling ter beoordeling aan dit college voorleggen.

 

Onderwijsinspectie

De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten over het onderwijs op scholen of de organisatie van een school. Een uitzondering hierop vormen klachten over pesterijen, seksuele intimidatie en geweld. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij deze klachten.