Dat er als gevolg van de functiebeperking een achterstand ontstaat, is voor de leerling en de ouders wel duidelijk. Het is nog niet zo eenvoudig om dit te vertalen in een lijst van materiële en/of immateriële aanpassingen die nodig zijn om de belemmeringen op te heffen. Zo’n lijst heeft de school wel nodig om aan de slag te kunnen. Ouders en leerling zullen waarschijnlijk een beroep doen op de mentor, op individuele docenten, op de decaan of op externe begeleiders. Gezamenlijk kan er eerst een lijst worden opgesteld van alle drempels. Het kan dan onder meer gaan om:

 • het vervoer van en naar school
 • de toegankelijkheid van het gebouw
 • het sjouwen met boeken
 • het niet meer passende meubilair
 • de benodigde inzet van functies (schrijven, concentreren, zitten, staan, lopen, etc)
 • het wegvallen van het contact/overleg met docenten en medeleerlingen
 • de gemiste instructies over opdrachten of de leerstof voor toetsen
 • de deelname aan excursies en schoolreisje
 • het uitvoeren van een stage
 • het aantal lesuren per dag
 • de begin- en/of eindtijd van lesrooster, toetsen, eindexamen
 • de beschikbare toetstijd/examentijd
 • de uitvoerbaarheid van specifieke (praktijk)opdrachten
 • de deelname aan bijzondere vakken zoals lichamelijke opvoeding en kunstvakken, ckv of kcv
 • de concentratie van toetsen/examenvakken tijdens toetsweken of eindexamen
 • de totale omvang van de leerstof per schooljaar/examenjaar
 • de totale studieduur van de opleiding
 • de geschiktheid van de gevolgde sector of profiel als voorbereiding voor een toekomstig beroep dat zowel bij de wensen als bij de beperkingen van de leerling past.

Wanneer de inventarisatie gereed is, kan deze:

 • voor leerlingen die door de school als 'extra zorgleerling' is aangemerkt, gebruikt worden bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief Passend Onderwijs voor deze leerling;
 • voor leerlingen zonder extra zorg-aanduiding, in het kader van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ), formeel door de ouders en de leerling bij de school worden ingediend met het verzoek om aanpassingen.