Gezond, gehandicapt of chronisch ziek; alle mensen hebben in principe recht op gelijke behandeling. In de praktijk leidt dit recht, dat in de Nederlandse Grondwet verankerd is, niet automatisch tot gelijke kansen in het voortgezet onderwijs voor jongeren met een functiebeperking.

Binnen het project "Liever een karrenspoor..." zijn de onderwijsdrempels voor deze leerlingen verkend en zijn er oplossingsrichtingen uitgewerkt. De aanpak, die al werkende ontstond, presenteren we op deze website. Er liggen mogelijkheden om ook deze leerlingen te helpen hun talenten optimaal te ontwikkelen. Met deze website willen we scholen een handvat bieden om nutteloze studievertraging, onderbenutting van talenten en voortijdig schoolverlaten voor deze kwetsbare doelgroep te voorkomen. In overleg met het ministerie, de onderwijsinspectie en het College voor Toetsen en Examens is een Maatwerkprotocol ontwikkeld voor het op afwijkende wijze afnemen van Schoolexamenonderdelen en het Centrale Examen (zie documenten).

 

Daar waar nodig kan ook op niet-onderwijsdomeinen (preventieve) ondersteuning voor de jongere en/of het gezin worden geregeld. Via de Lokale Educatieve Agenda kan aan de gemeente een overzicht gevraagd worden van de beschikbare interventies. (zie  voor  een voorbeeld het Steunpalet Jeugd en Gezin van de gemeente Stadskanaal.