Het realiseren van aanpassingen van het onderwijstraject vraagt een bijzondere inspanning van de afdelingsleider, de decaan, de mentor en de docenten. Het is van belang dat zij terug kunnen vallen op gemaakte afspraken. Hier ligt een taak voor het schoolbestuur en het schoolmanagement. Niet alle hieronder opgenomen aandachtspunten zullen voor elke school van toepassing zijn.

 

Schoolbestuur

 • Optimaliseren registratie met betrekking tot ziekteverzuim
 • Uitwerken van een zorgprofiel voor de school (scholen), waarin keuzes gemaakt worden op het gebied van leerlingenzorg.
 • In samenwerkingsverband afspraken maken over het uitbreiden en borgen van expertise voor de regio, bijvoorbeeld door taakverdeling decanen, de inzet van REC’s en/of het realiseren van een steunpunt passend onderwijs
 • Afspraken met de onderwijsbegeleidingsdienst over de gratis (en eventueel extra) inzet van consulenten OZL
 • Afspraken met speciaal onderwijs over de vervanging van de in- en uitschrijfpraktijk van leerlingen door een samenwerking met andere scholen (zie model Samenwerkingsovereenkomst VO-VSO)
 • Overdracht-, overstap- en samenwerkingsafspraken met ROC’s en AOC’s
 • Afspraken in RMC-verband over terugleiding naar school van jongeren die als gevolg van hun functiebeperking vsv-er zijn geworden.

 

Schoolmanagement

 • Het schoolmanagement legt de verantwoordelijkheid voor de opleiding van een risicoleerling met een functiebeperking gedurende de hele studie, of tenminste per ‘hoofdfase’ (onderbouw, bovenbouw/studiehuis) in handen van één persoon (regievoerder). Deze waarborgt de continuïteit, bewaakt de gemaakte afspraken, onderhoudt contact met andere betrokkenen. Deze verantwoordelijkheid moet binnen de school wel op een cruciaal managementniveau worden neergelegd. Er moet sprake zijn van voldoende bevoegdheden op het gebied van het aansturen van medewerkers, besteding rugzakgelden, ondertekenen van aanvragen en contracten, etc. Maar het moet ook nog wel zeer leerling nabij zijn: kent de leerling en de ouders en is aanspreekbaar voor hen. In de meeste schoolorganisaties is de afdelingsleider (van de onder- of bovenbouw van het vmbo, de havo of het vwo) hiervoor de aangewezen persoon. Deze wordt trajecteigenaar.
 • Het schoolmanagement zal de betreffende opleidingsmanager moeten ondersteunen bij het verwerven van de medewerking van alle interne betrokkenen. Te denken valt aan de examencommissie, de locatiedirectie, decanen, zorgcoördinatoren, mentor, docenten, etc. Wellicht moet er nog eens gekeken worden naar de taakomschrijving van de docenten. Wat zit er in het reguliere takenpakket en wanneer wordt er iets extra’s van hen gevraagd? Bij de verdeling van de formatie zal het schoolmanagement hier wellicht rekening mee moeten houden. Dat geldt zeker voor de inzet van extra uren voor leerlingbegeleiding.
 • De regievoerder (afdelingsleider) dient steeds op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen van het leerlinggebonden budget.
 • Het schoolmanagement ziet toe op de toegankelijkheid van het gebouw