De school (afdelingsleider) zal aanvullende informatie nodig hebben om de omvang van de problematiek in beeld te brengen: eerder onderwijs, schoolloopbaan, verzuimregistratie,  resultaten van huidige ondersteuning, sociaal-emotionele factoren, klachtenbeeld, inbreng zorgadviesteam, eventuele indicatie en/of deskundigenverklaring. Ook is per probleemgebied een inschatting nodig van wat de betreffende leerling nog wel kan. Ook dient te worden vastgesteld of de leerling met een juist en passend advies het basisonderwijs heeft verlaten. De problemen moeten kunnen worden toegeschreven aan de functiebeperking en niet veroorzaakt worden, doordat de leerling eigenlijk op een te hoog niveau een opleiding tracht te volgen.