Wanneer de capaciteiten van de school met betrekking tot de gevraagde aanpassingen helder zijn, moet er snel duidelijkheid komen of hiervoor ook toestemming verkregen kan worden. Aanpassingen vergen van een school extra inspanningen.Binnen de samenwerkingsverbanden wordt er bij de toewijzing van extra ondersteuning gewerkt met twee sporen:

 

1. Ondersteuning waarvoor wettelijk gezien een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig is, die wordt afgegeven door het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze verklaring is nodig voor het toelaten op SBO, SO en VSO

 

2. Alle overige extra ondersteuning in de vorm van toewijzing arrangement

  • In de reguliere school school zelf
  • In een tijdelijke setting of tussenvoorziening
  • (over)plaatsing naar reguliere school met passender ondersteuningsprofiel

 

De verantwoordelijkheid voor de aanvraag en de uitvoering van extra zorg en arrangementen ligt bij het schoolondersteuningsteam. De ondersteuning van ‘aanvraag en uitvoering’ en de beoordeling van de aanvraag ligt bij regioteam dat door het Samenwerkingsverband VO bekostigd wordt. Het Samenwerkingsverband stelt ook de benodigde  middelen voor de extra ondersteuning op dit niveau beschikbaar.

Om het benodigde maatwerk te realiseren moet de leerling, in overleg met de ouders, eerst door de school als éxtra zorgleerling worden aangemerkt. De ouders kunnen dit ook zelf bij de school aangeven. De school moet dan, als uitwerking van het Passend Onderwijs, voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief opstellen. Dit bestaat uit de volgende verplichte onderdelen:

  • De uitstroombestemming. In het regulier voortgezet onderwijs wordt hiermee bedoeld dat wordt aangegeven wat voor de zorgleerling het verwachte vervolgonderwijs na het voortgezet onderwijs zal zijn: middelbaar of hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. In de onderbouwing hiervan worden ook de bevorderende een belemmerende factoren opgenomen, die voor de betreffende leerling van invloed zijn op het onderwijs. Het vaststellen van de juiste uitstroombestemming moet de school in overleg met de ouders doen. De  school beslist maar zoveel mogelijk na overeenstemming met de ouders.  
  • Het handelingsdeel. In het handelingsdeel is de extra zorg en ondersteuning beschreven die voor de zorgleerling wordt ingezet. Ook de eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma zijn hierin opgenomen. Het is belangrijk dat alle aanpassingen die voor de leerling nodig zijn hierin zijn verwerkt. Eenmaal vastgelegde voornemens en beloftes worden natuurlijk uitgevoerd en geborgd. Op dit ogenblik geldt nog dat de school hierover beslist na op overeenstemming gericht overleg met de ouders. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aanvaard. De regering wordt gevraagd een wetsvoorstel voor te bereiden, waarin geregeld wordt dat het handelingsdeel voortaan pas door de school kan worden vastgesteld, nadat de ouders ermee hebben ingestemd. Op 1 augustus 2016 gaat deze nieuwe regeling in.