De school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen, dus ook aan leerlingen met een functiebeperking en chronische klachten. Zo is dat ook in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), de Wet gelijke behandeling en de Wet Passend Onderwijs geregeld. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen. Zij geeft haar visie op de mate waarin zorg een plek krijgt binnen het onderwijs. Scholen die mogelijkheden willen en kunnen bieden aan individuele leerlingen en/of groepen leerlingen nemen dat op in hun schoolondersteuningsprofiel. De schoolbesturen in het samenwerkingsverband maken een ondersteuningsplan op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de verschillende scholen. Daarin worden tevens afspraken gemaakt over de toewijzing van middelen en/of begeleiding aan de verschillende scholen. Het schoolbestuur legt in het eigen jaarverslag verantwoording af over de middelen die het hiertoe heeft ontvangen van het samenwerkingsverband.

Met het schoolondersteuningsprofiel positioneert het bestuur haar school of haar scholen (collectief of individueel) ergens op de lijn tussen een zorgzame school en een zorgschool. Zij heeft daarbij ook de mogelijkheid om de nadruk in de eerste plaats te leggen op de ontwikkeling van een zorgcultuur en daarna pas op de zorgstructuur.

Het vierjaarlijks schoolplan is het beleidsdocument waarin de school beschrijft hoe ze aan de bewaking en verbetering van de kwaliteit werkt. Daarbij worden tevens betrokken de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het schoolbestuur kan hierin haar visie, de mogelijkheden en de grenzen aangeven met betrekking tot de opvang van deze leerlingen. Het schoolmanagement is verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Hier ligt de uiteindelijke beslissing om binnen de wettelijke kaders aanpassingen of maatwerk voor doelgroepleerlingen mogelijk te maken.