Leerling, ouders en school kunnen voor advies en begeleiding een beroep doen op interne en externe professionals.

 

Decaan

Het kiezen van een vervolgstudie en/of beroep kan voor leerlingen met een functiebeperking extra moeilijk zijn, omdat zij ook een antwoord moeten vinden op de vraag welke studie- en beroepsmogelijkheden voor hen fysiek haalbaar zijn. Zij hebben dan ook een sterke behoefte aan een goede begeleiding, een behoefte die tijdens het hele opleidingstraject aanwezig blijft. De decaan kan hier een belangrijke rol vervullen. Samen met de leerling kan eventueel gebruik gemaakt worden van een speciale beroepentest. Ook voor het vinden van geschikte stageplekken kan de decaan ondersteuning bieden.

 

Consulenten OZL

Voor leerlingen die langdurig en/of chronisch ziek zijn, kan de school ondersteuning aanvragen van een consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen werkzaam bij een onderwijs begeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis. De consulenten adviseren en begeleiden scholen:

 • ze ondersteunen de school bij het opstellen van een protocol;
 • ze geven advies en tips hoe de school het beste met de situatie kan omgaan;
 • geven informatie aan de school over de ziekte van de leerling en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs;
 • ze wijzen op voorzieningen en regelingen.

Een consulent ondersteunt ook de zieke leerling en de ouders. De hulp van de consulent OZL, die doorgaans op korte termijn beschikbaar is, kan er voor zorgen dat de leerling betrokken blijft bij de school en het onderwijsproces. De consulent kan hierbij ook gebruik maken van en ondersteuning bieden bij e-coaching (internet, e-mail, chatten, msm, webcam, etc). Daarnaast kan de consulent ook in beperkte mate het onderwijs aan de zieke leerling verzorgen (afnemen van toetsen, lesgeven, etc). Zowel de school als de ouders kunnen ondersteuning door een consulent aanvragen.

 

Ambulant Begeleiders(AB-ers)

Sinds invoering van de Wet passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband het geld dat eerder nog naar de rugzakjes ging. Het samenwerkingsverband beslist dus ook wat te doen met de ambulante begeleiding. In de ene regio zal het samenwerkingsverband ervoor kiezen om veel geld te investeren in Ambulant begeleiders en in andere regio's juist niet. Voor de veranderingen ten aanzien van de ambulante begeleiding is een overgangsperiode ingesteld.

Het is de bedoeling dat het geld dat er nu is voor ambulante begeleiding tot en met het schooljaar 2014-2015 ook daadwerkelijk aan ambulante begeleiding wordt uitgegeven. Samenwerkingsverbanden die dat echt niet willen, kunnen er echter ook in de tussentijd al voor kiezen om het geld anders uit te geven.

 

 

 •  
 • Leerplichtambtenaar

  Een van de taken van de leerplichtambtenaar is het verlenen van maatschappelijke zorg aan jongeren van 5 tot 18 jaar om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Om deze taak uit te voeren, onderneemt de leerplichtambtenaar onder meer de volgende acties:

  • onderzoekt en analyseert de gesignaleerde (verzuim)problematiek.
  • zet een traject uit waarin einddoelen worden geformuleerd, en ook de manier waarop deze doelen kunnen worden bereikt.
  • verleent kortdurende maatschappelijke hulp en verwijst bij specifieke problematiek naar daarvoor bestemde instanties.
  • bemiddelt en adviseert bij conflicten tussen jongeren, hun ouders en/of scholen bij dreigend verzuim en voortijdig schoolverlaten.

  Zowel scholen als ouders kunnen de hulp inroepen van de leerplichtambtenaar wanneer de opleiding dreigt vast te lopen.