Het voortgezet onderwijs moet de leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en moet zorgen voor een brede vorming van de leerlingen. Dat geldt ook voor jou. Ondanks je beperking of chronische klachten wordt er verwacht dat je een breed onderwijsprogramma volgt. Toch is het mogelijk om, soms in overleg met de onderwijsinspectie, de studielast voor jou op een aantal punten te beperken.

 

Onderbouw

In de eerste twee jaren van voortgezet onderwijs volgen leerlingen een uitgebreid vakkenpakket, dat voor bijna iedereen hetzelfde is. De zogenaamde kerndoelen beschrijven wat alle leerlingen in de onderbouw moeten leren. De overheid schrijft een set van 58 kerndoelen voor. Op basis van de kerndoelen onderwijs kan door de school voor jou een individueel programma worden uitgewerkt, dat zich wat meer richt op de toekomstige examenvakken. Daarbij moet de school wel rekening houden met de verplichting dat elke leerling, en dus ook jij, na klas twee nog steeds – binnen de gekozen opleiding  - alle sectoren of profielen moet kunnen kiezen.

 

Lichamelijke opvoeding

Het vak Lichamelijke Opvoeding is een verplicht onderdeel van het leergebied sport en bewegen in de basisvorming en van het gemeenschappelijk deel in de bovenbouw. De school kan in overleg met jou en je de ouders besluiten om jou een vrijstelling te geven voor het vak Lichamelijke Opvoeding en, wanneer dat nodig is, daarbij ook af te zien van vervangende opdrachten.

 

Deelname activiteiten

Scholen beslissen zelf of zij activiteiten als schoolreisjes en excursies aanbieden. Zij kunnen deze activiteiten in het reguliere (vaste) lesprogramma opnemen. Dit programma is opgenomen in de schoolgids. Alleen wanneer de activiteiten in het reguliere onderwijsprogramma zijn opgenomen, is deelname volgens de Wet op het voortgezet onderwijs verplicht. Het schoolbestuur kan jou, als dat nodig een wenselijk is, een vrijstelling geven van deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Daarbij wordt ook bepaald of er en zo ja welke onderwijsactiviteiten in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

 

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het in jouw geval juist bijzonder wenselijk is om wel mee te kunnen met excursies of met de schoolreis. Dan is het voor de school een extra uitdaging om deze zo te organiseren dat dit mogelijk is. Ze kan daarbij een beroep doen op de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties.

 

De leerstof in het derde leerjaar

  • Vmbo: Bij het VMBO (theoretische en gemengde leerweg) wordt in het derde leerjaar nog een breed vakkenpakket gevolgd. Naast de verplichte vakken uit het gemeenschappelijke deel volg je tenminste zeven vakken (bij gemengde leerweg 6) waarin eindexamen kan worden afgelegd. Alleen wanneer je in een voorgaand jaar onderwijs hebt gehad in een derde moderne taal, kan volstaan worden met 6 examenvakken (bij gemengde leerweg 5) naast het gemeenschappelijke deel. De school kan hier de studielast voor jou beperken door de leerstof van de extra te volgen vakken in het derde jaar te verminderen.
  • Havo/vwo: Het derde leerjaar van havo en vwo kent weinig voorschriften voor de invulling van het programma. Dat geeft de school in dit leerjaar meer ruimte om rekening te houden met jouw situatie.

 

Beroepsgerichte stage

VMBO-leerlingen (met uitzondering van de theoretische leerweg) kunnen in het derde en vierde leerjaar stage lopen in de beroepsgerichte vakken. Het vinden van (aangepaste) stages kan in jouw geval een stuk moeilijker zijn dan voor je klasgenoten. Het verschilt per beroepssector en per handicap of werkgevers bereid zijn om een gehandicapte leerling een stageplek te geven. In de zorg en welzijn is het bijvoorbeeld makkelijker dan in de techniek, de horeca en de handel. Hoe hoger het niveau van de leerling met een functiebeperking, hoe lastiger het vaak is om een stageplek te vinden. Van scholen vraagt het extra inzet om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen een stageplek krijgen en behouden. Wanneer stagelopen voor jou onhaalbaar is, kan de school hiervan af zien. Stage is namelijk geen verplicht onderdeel. De uren mogen door de school ook anders worden ingevuld voor leerlingen die als gevolg van de klachten niet in staat zijn om stage te lopen.

 

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage is een vorm van leren, waarbij je door middel van vrijwilligersactiviteiten kennismaakt met allerlei aspecten van de samenleving. De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer. Door de maatschappelijke stage niet langer verplicht te stellen , kunnen scholen zelf kiezen of ze dit blijven aanbieden of niet.  Scholen kunnen ervoor kiezen de stage in te zetten als één van de instrumenten waarmee ze invulling geven aan hun wettelijke burgerschapstaak. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier in te vullen. Ook als jouw school doorgaat met de maatschappelijke stage kan deze, afhankelijk van jouw klachten, zorgen voor een aangepaste stage of hier helemaal van af zien.

 

Kunstvakken/CKV/KCV

Kunstvakken en/of vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV, KCV) vormt een verplicht onderdeel van het eindexamen (gemeenschappelijk deel). Als onderdeel daarvan neem je deel aan een aantal culturele activiteiten. Wanneer het voor jou niet mogelijk is mee te doen aan de in het programma opgenomen excursies en om culturele evenementen en tentoonstellingen te bezoeken, kan de school voor jou voor dit vak een vervangend programma van toetsing en afsluiting samenstellen. Bijvoorbeeld met documentaires en films die thuis gekeken kunnen worden.

 

Praktische opdrachten en werkstukken

Ook voor andere vakken heeft de school verschillende mogelijkheden om praktische opgaven aan te passen aan jouw mogelijkheden. Opdrachten, werkstukken en presentaties die als groeps- of teamwerk worden aangemerkt kunnen, zo nodig, omgezet worden in individuele opdrachten.