De school is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van toetsen en opdrachten. Door de onderwijsinspectie is een lijst gemaakt van de kwaliteitseisen waaraan toetsen moeten voldoen. Hierin is speciaal voor leerlingen met een functiebeperking of chronische klachten toegevoegd, dat de toetsen mogen worden afgenomen op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden en de condities van de betreffende leerling. Het gaat dan om afwijkende voorschriften die noodzakelijk zijn om deze leerling gelijke kansen te bieden op het afronden van een studie op niveau. Dit sluit ook aan bij de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet regelt, dat een school, desgevraagd, voor een leerling met een functiebeperking doeltreffende materiële en/of immateriële aanpassingen dient te realiseren. De volgende aanpassingen kunnen zo nodig door de school worden toegestaan:

 

Geldigheidsduur prestaties

De school kan vastleggen dat in jouw geval alle afgeronde opdrachten en alle behaalde resultaten (cijfers) voor toetsen, proefwerken en opdrachten geldig blijven gedurende de gehele verdere opleiding. De geleverde prestaties blijven dan dus ook na ‘blijven zitten en/of zakken voor het examen’ geldig.

 

Toetsen, proefwerken en opdrachten elders afleggen

Per onderdeel kan worden afgesproken waar toetsen en opdrachten worden uitgevoerd. Dit kan dus ook bij jou thuis zijn. Voor het toezicht bij het afnemen van toetsen en het uitwerken van opdrachten is niet altijd de docent nodig. De school kan dit kan je ook aan het werk zetten bij de administratie of de conciërge. Wanneer je thuis werkt kan ook een ambulant begeleider of een consulent OZL toezicht houden.

 

Verlenging beschikbare tijd voor proefwerken en toetsen

De beschikbaar gestelde toetstijd mag voor jou verlengd worden. Een verlenging met 30 minuten is gebruikelijk, maar zo nodig kan de toetstijd ook verdubbeld worden. Waar nodig kunnen ook rustmomenten worden ingelast. Deze gaan dan niet van de (verlengde) toetstijd af.

 

Samenvoegen of opdelen van toetsen en proefwerken

Afhankelijk van jouw mogelijkheden kunnen twee toetsen of proefwerken over kleinere leerstof eenheden worden samengevoegd tot één toets/proefwerk over de samengevoegde leerstofeenheid of kan één toets of proefwerk over een grotere leerstofeenheid worden opgedeeld over twee kleinere.

 

Inhaal- en herkansingmogelijkheden

Ontbrekende voorspelbaarheid voor aanwezigheid, concentratieproblemen en de kans op plotselinge uitval van het denkvermogen kunnen afwijkende afspraken noodzakelijk maken. Vastgelegd kan worden dat er voor jou geen beperking geldt van het aantal inhaal- en herkansingmogelijkheden. 

 

Toetsmomenten

Waar nodig kan voor jou worden afgeweken van de vastgelegde toetsmomenten (toetsweken/proefwerkweken). Er wordt dan buiten de toetsweken voor jou een eigen planning gemaakt.

 

Toetsvorm

Toetsen en proefwerken worden op een van te voren vastgelegde wijze (schriftelijk of mondeling) afgenomen. Als dat nodig is kan hiervan worden afgeweken. Zo kunnen schriftelijke toetsen en overhoringen ook mondeling worden afgenomen of kan de computer, een voice recorder of een telefoon worden ingezet worden om een toetsmogelijkheid te realiseren.

 

‘Schoolwerk’ laten vervallen

Het is mogelijk om het onderdeel “Schoolwerk” uit het programma van toetsing en afsluiting te laten vervallen. Met schoolwerk wordt de verzameling van schriftelijke overhoringen bedoeld, die tussentijds worden afgenomen. De prestaties van al deze korte toetsmomenten worden bij elkaar geteld en gemiddeld. Dit gemiddelde cijfer weegt mee in de totale beoordeling. Het weglaten van dit onderdeel kan handig zijn, omdat deze overhoringen door het geringe schoolbezoek vaak gemist worden. Het niet hoeven inhalen bespaart veel energie. De ‘weging’ wordt dan daarop aangepast.