Aanpassingen mogen geen ‘onevenredige belasting’ zijn voor de onderwijsinstelling. Als dit wel zo is kan de school de gevraagde aanpassing weigeren. Wanneer geschikte en noodzakelijke aanpassingen worden geweigerd, zonder dat daartoe zwaarwegende redenen bestaan kunnen je ouders en jij het probleem het beste eerst nog voorleggen aan de algemene directie van de onderwijsinstellling. In de brochure ‘een goed gesprek voorkomt erger’ vindt u tips en adviezen hoe u het gesprek met de school het beste kunt aanpakken. Wanneer dit niets oplevert kunnen jullie om bemiddeling vragen van een onderwijsconsulent. Wanneer jullie er dan nog niet uitkomen met de school, kan er een oordeel gevraagd worden aan het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling

Wanneer de grenzen van wat de school kan of wil bereikt zijn of lijken, is het belangrijk dat iemand zich verantwoordelijk voelt voor de verdere stappen die voor jou nodig zijn om op eigen benen te kunnen staan. Dat geldt ook wanneer je niet meer staat ingeschreven bij een school of dreigt te worden uitgeschreven. Dan is de gemeente waar je woont in beeld. Van de gemeente mag dan verwacht worden, dat zij erop toeziet dat er afspraken worden gemaakt om jouw loopbaan weer vlot te trekken. De leerplichtambtenaar is hiervoor de aangewezen persoon.