Op basis van alle informatie stelt de school, in overleg met jou en je ouders vast welk maatregelenpakket er in jouw geval noodzakelijk is om gelijke kansen te behouden op het afronden en/of vervolgen van een opleiding op niveau die bij jou past. De benodigde maatregelen en ondersteuning kunnen in drie pakketten worden onderverdeeld. Hoe groter de problemen waar jij in je opleiding tegenaan loopt, des te meer maatregelenpakketten zijn er nodig is om jou te helpen. Je moet er wel rekening mee houden dat de oplossingen, die er hopelijk zijn, ongetwijfeld iets extra’s vragen van je zelfwerkzaamheid en van de ondersteuning vanuit thuis. Pakket 1 en 2 vallen binnen de basisondersteuning Passend Onderwijs. Pakket 3 maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsperspectief Passend Onderwijs.

  • Pakket 1:   Voor alle leerlingen die, als gevolg van een functiebeperking (handicap, chronische klachten), belemmeringen ondervinden bij het volgen van hun opleiding, zal samen met de leerling en de ouders gekeken moeten worden naar wat er nodig is om erbij te blijven horen en om hoe dan ook op deze school een opleiding te kunnen volgen. Als de randvoorwaarden voor het naar school gaan en het ‘volgen van een opleiding in het algemeen’ voor jongeren met een functiebeperking zijn ingevuld, kan waarschijnlijk een deel van deze doelgroep op gelijke voet met hun klasgenoten het programma volgen. De ondersteuning die nodig is, heeft niet allemaal direct met de school te maken. Het kan dat de leerling zelf of de ouders hiervoor een verzoek moet indienen bij andere instanties. Het gaat om acceptatie en betrokkenheid op school, om materiële aanpassingen en hulpmiddelen, om financiële ondersteuning, om advies en begeleiding en om maatregelen om thuis onderwijs te blijven volgen. Zie MEEDOEN
  • Pakket 2:   Voor een deel van de jongeren met een functiebeperking (handicap, chronische klachten) is er echter meer nodig dan het invullen van de randvoorwaarden (zie Meedoen) om de gekozen opleiding binnen de gebruikelijke studieduur op niveau te kunnen afronden. Voor deze jongeren zullen de ‘spelregels’ van de opleiding moeten worden opgerekt. Er zullen bijzondere aanpassingen van de opleiding moeten worden toegestaan. Het gaat dan om regelingen voor de studieduur, de studielast, de toetsen en proefwerken en het eindexamen. Zie MANOEUVREREN.
  • Pakket 3:   Als de randvoorwaarden om onderwijs te kunnen volgen, zijn ingevuld (zie Meedoen) en de ‘spelregels’ zijn opgerekt (zie Manoeuvreren) lukt het een groot deel van de jongeren met een functiebeperking (handicap, chronische klachten) om binnen de grenzen van het aangeboden programma hun opleiding af te ronden. Er zijn er echter ook waarvoor de belemmeringen zo hoog zijn dat er iets ingrijpends nodig is. Voor deze doelgroep kan de school samen met de leerling en de ouders met behulp van de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie een uitweg zoeken in de vorm van maatwerk. De vraag is dan: “Welk geheel eigen opleidingsplan en – vorm is er, voor deze individuele leerling, noodzakelijk om uitzicht te blijven behouden op een diploma en/of toelating tot een vervolgopleiding op niveau?”.  Zie MAATWERK.

 

Bij de regeling die mogelijk voor jou gemaakt wordt, moet wel bedacht worden dat je uiteindelijk bij het eindexamen voldoende moet weten, want de eindexameneisen zelf worden niet aangepast.