Ook als je een handicap of chronische klachten hebt, hoor je er gewoon bij op school en in de klas. Het is daarom belangrijk dat, in overleg met jou, de ‘omgeving’ (docenten en klasgenoten) geïnformeerd wordt over de aard van de klachten en over de beperkingen die deze met zich meebrengen. Voor het informeren van de docenten is de afdelingsleider de aangewezen persoon, omdat van hen mogelijk extra inspanningen gevraagd worden. De mentor kan, misschien samen met jou, je klasgenoten vertellen over jouw klachten en de inspanningen die het jou kost om toch een opleiding te volgen.    

Wanneer je veel lessen mist, loop je ook de kans het contact met de school te verliezen. Zeker als je ook al niet mee kunt doen met activiteiten zoals schoolreisjes, feestjes, excursies en werkweken. Het is echt noodzakelijk dat jij en je ouders hierover met de mentor goede afspraken maken. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat je alle wijzigingen, informatie, nieuwsbrieven en mededelingen op tijd krijgt. Daarbij zijn ook allerlei digitale oplossingen denkbaar. De school, jij of je ouders, kunnen hierbij de gratis hulp inroepen van de consulent OZL (onderwijs aan zieke leerlingen).

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte stelt geen voorwaarden over een deskundigenverklaring met betrekking tot het ziekte/klachtenbeeld. De praktijk leert dat het voor het realiseren van sommige maatregelen wel helpt, wanneer er een officiële erkenning (medisch of anderszins) van de klachten verkregen kan worden. De regeling waarbij voor geïndiceerde leerlingen een rugzakje beschikbaar werd gesteld, is gestopt. Hiervoor in de plaats is met ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht (Passend Onderwijs) voor schoolbesturen ingevoerd. Daarbij wordt, wanneer ouders of school vermoeden dat extra ondersteuning nodig is, op de school zelf de ondersteuningsbehoefte van de leerling vastgesteld. Dit gebeurt zo nodig samen met organisaties voor jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugdgezondheidszorg. Er wordt vastgesteld welke steun leerling en docenten nodig hebben in de specifieke situatie van de school. Met vragen hierover kunnen ouders terecht bij het Oudersteunpunt Passend Onderwijs.