Het kan zijn dat jij door je klachten langdurig of regelmatig niet of maar beperkt naar school kunt. De school moet er dan voor zorgen dat jij toch voldoende onderwijs kunt volgen. Daar komt nog wel wat bij kijken.

 

Ondersteuning

Een goede ondersteuning, regelmatig contact en bezoek is erg belangrijk. Naast de gezelligheidsbezoekjes van je klasgenoten is hier een taak weggelegd voor de mentor of leerlingbegeleider. Het is verstandig om een vast uur te regelen (één keer per week of per 2 weken) voor het overleg, op school of thuis, met deze begeleider. Ook de consulent OZL of de ambulant begeleider kan in een aantal gevallen worden ingeschakeld. Aan de school kan gevraagd worden of het mogelijk is om een studiemaatje te regelen. Dit is een school- of opleidingsgenoot die succesvol studeert en bereid is om leerlingen met problemen een steun in de rug te geven. De school kan hiervoor de Maatschappelijke stage inzetten.

 

Lesrooster

Wanneer je als gevolg van je beperking of chronische klachten maar weinig naar school kunt, zal een (groot) deel van de studie thuis plaatsvinden. In geval van thuisstudie kan een vrijstelling nodig zijn van de leerplichtambtenaar van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. In overleg met de school dienen je ouders en jij hiervoor een verzoek in bij de leerplichtambtenaar. In het verzoek komt ook te staan welke oplossingen jullie samen met de school hebben bedacht voor het vervolgen van je opleiding. Wanneer je maar een deel van de lessen op school kunt volgen kan de mentor samen met jou een individueel lesrooster samenstellen, dat rekening houdt met jouw belastbaarheid en begeleidingsbehoefte.

 

Huiswerk en tele-educatie

Samen met je ouders, je mentor, docenten, klasgenoten en externe begeleiders kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe planningen, aantekeningen, het huiswerk en werkstukken van en naar school komen. Natuurlijk kunnen hiervoor alle moderne communicatiemogelijkheden worden ingezet. De docenten van de vakken waaraan thuis wordt gewerkt, kunnen er, door het opgeven en nakijken van thuiswerk, voor zorgen dat jij bij kunt blijven. Dit kan in een aantal gevallen ook via de e-mail. Van jou wordt dan wel verwacht dat je zelf afspraken maakt met je docenten en dat je deze afspraken ook nakomt. Een stap verder gaat de inzet van tele-educatie, waarbij je thuis of in het ziekenhuis (voor een deel) weer rechtstreeks onderwijs volgen en contact met hun klas houden. Hiervoor kan de school contact opnemen met de consulent OZL.

 

Studiebonnen

Studiewijzers en planningen maken jou als leerling wegwijs in welke leerstof je, wanneer en hoe moet bestuderen en afronden. Tijdens de lessen of mentoruren wordt dit regelmatig aan de orde gesteld en toegelicht. Ook is er alle ruimte om bij medeleerlingen na te vragen om welke leerstof het nu precies gaat. Wanneer jij weinig op school komt is het niet eenvoudig om te achterhalen wat er nu precies van je verwacht wordt. Het blijkt dat er dan erg veel tijd en energie verloren gaat met het achterhalen van ‘wat, hoe en voor wanneer’ er nu iets geleverd of bestudeerd diende te zijn. Ter aanvulling op de bestaande richtlijnen kunnen dan voor elk vak per onderdeel (proefwerk, toets, praktische opdracht) door de betreffende docent studiebonnen worden ingevuld. Hiermee wordt het in één oogopslag duidelijk wat er van jou verwacht wordt. Ook voor jouw begeleiders is dit heel prettig.

 

Wereldschool

Het verzorgen van onderwijs op afstand is voor een school niet in alle gevallen voor alle vakken altijd goed te regelen. Zeker niet wanneer een leerling met een functiebeperking of chronische klachten maar heel weinig energie in leren kan steken en grote achterstanden heeft opgelopen. In die gevallen kan de school in overleg met de ouders voor een of meer vakken onderwijs van de Wereldschool inkopen. De Wereldschool kan iets betekenen voor leerlingen in groep 1 en 2 van vmbo, havo en vwo, voor leerlingen van groep 3 en 4 van havo en vwo en verder voor het vak Nederlands voor leerlingen van de hoogst klassen van havo en vwo.